kinepolis_mood_103.jpg

Privacy Beleid

Op wie is dit Privacy Beleid van toepassing?

Dit Privacy Beleid dat van toepassing is op alle producten en diensten die door Kinepolis Group aan haar business klanten en prospecten aangeboden worden, informeert u over welke persoonsgegevens wij verwerken en hoe deze worden gebruikt.

Een verwerking van persoonsgegevens van business klanten is echter enkel aan de orde indien de business klant een natuurlijke persoon is, of - indien de business klant een rechtspersoon is - dan geldt het Privacy Beleid enkel voor de persoonsgegevens van de natuurlijke personen die Kinepolis in het kader van haar relatie met de business klant verwerkt (zoals contactpersonen en gemandateerden).

Wie is verantwoordelijk voor het "verwerken" van persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die u ons meedeelt, uitdrukkelijk of op geautomatiseerde wijze, worden verzameld en verwerkt door of in opdracht van Kinepolis Group NV, met maatschappelijke zetel te 1020 Brussel (BELGIË), Eeuwfeestlaan 20, ondernemingsnummer BTW BE 0415.928.179, RPR Brussel 622 315, met correspondentieadres te 9000 Gent (BELGIË), Moutstraat 132-146, en van haar dochterondernemingen, hierna gezamenlijk “Kinepolis” genoemd. Kinepolis is de zogenaamde "verwerkingsverantwoordelijke" voor de persoonsgegevens die worden verzameld via de website, de mobiele applicaties en andere kanalen.

Welke gegevens verwerkt Kinepolis over mij? Hoe verkrijgt Kinepolis deze gegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die toelaten direct of indirect een natuurlijk persoon te identificeren. Hoewel de verwerking in het kader van een B2B-relatie plaatsvindt, betekent dit uiteraard niet dat u als contactpersoon of bezoeker van de website uw rechten als natuurlijk persoon zou verliezen.

Kinepolis verzamelt en verwerkt in het kader van haar dienstverlening, volgende categoriëen van persoonsgegevens:

 • Identificatie- en contactgegevens, zoals naam, e-mail adres, taalvoorkeur, geslacht;
 • Betaalgegevens in het kader van de uitvoering van de contracten die gesloten werden met onze klanten; 
 • Gegegevens over de producten en diensten die werden besteld;
 • Informatie naar aanleiding van contacten met u in het kader van onze dienstverlening.

De gegevens zullen in principe niet bij derden ingezameld worden, maar worden bij u opgevraagd, zoals bij een verzoek tot informatie, bij de aankoop van een product of dienst, bij de deelname aan een enquête of wedstrijd, bij de registratie en beheer van uw klantenaccount.

Daarnaast kan bepaalde publiek toegankelijke informatie gebruikt worden om u te contacteren.

Verder werken wij samen met bedrijven die ons contactgegevens kunnen bezorgen, waarbij wij er ons van verzekeren dat deze hiertoe gerechtigd zijn, met inachtneming van het doeleinde waarvoor Kinepolis de persoonsgegevens zal verwerken.

Kinepolis gebruikt cookies om:

 • het gebruik en de functionaliteiten van haar websites en apps te verbeteren;
 • te analyseren hoe gebruikers van haar websites en apps gebruik maken en om statistieken op te stellen; en
 • de gebruikers van onze websites en apps gepersonaliseerde informatie en advertenties te tonen.

Verdere informatie kan gevonden worden in ons Cookie Beleid.

Waarom verwerkt Kinepolis deze gegevens?

Kinepolis verzamelt, registreert en verwerkt persoonsgegevens:

 • om u de producten (zoals gifts) en diensten (zoals events) te leveren die u hebt besteld, en om u vervolgens, op basis van onze gerechtvaardigde belangen, verder op de hoogte te houden over deze producten en diensten; hierbij kunnen wij u tevens informatie op maat bezorgen waarbij gebruik gemaakt wordt van een profiel dat Kinepolis verkregen heeft op basis van uw interesses evenals u inlichten over de producten en diensten die worden aangeboden door commerciële partners van Kinepolis (dat laatste enkel mits uw toestemming hiertoe werd verkregen);
 • om onze geleverde prestaties te kunnen opvolgen, te kunnen antwoorden op uw bemerkingen en/of vragen aangaande onze dienstverlening en om onze klantenadministratie en geschillenbeheer te kunnen voeren en in het algemeen om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen onder meer inzake boekhoudkundige en fiscale verplichtingen; - om u, op uw verzoek, als geïnteresseerde potentiële klant in te lichten (zoals via onze Kinepolis Business newsletters) over producten en diensten, inclusief acties en promoties, die Kinepolis aanbiedt of die worden aangeboden door commerciële partners van Kinepolis (mits uw toestemming hiertoe werd verkregen),
 • om u, op uw verzoek, als geïnteresseerde potentiële klant informatie op maat te bezorgen over de producten en diensten van Kinepolis waarbij gebruik gemaakt wordt van een profiel dat Kinepolis verkregen heeft op basis van uw interesses;
 • voor onderzoek naar de klantentevredenheid.

Kinepolis kan uw persoonsgegevens gebruiken om u rechtstreeks te contacteren, per post, telefoon of op elektronische wijze, zoals via e-mail of SMS. Bij communicatie via e-mail zal u telkens de mogelijkheid geboden worden om op elk moment "uit te schrijven".

Hoe lang bewaart Kinepolis mijn persoonsgegevens?

Kinepolis bewaart uw persoonsgegevens enkel voor zolang dit nodig is voor de beschreven doeleinden. Uw persoonsgegevens worden in principe verwijderd 5 jaar na uw laatste actieve interactie met Kinepolis. Op die manier voorkomen wij ook dat irrelevante informatie wordt bewaard. Aangezien de contractuele aansprakelijkheidsvordering pas verjaart na 10 jaar, zullen wij voor deze duur bepaalde peroonsgegevens - enkel voor dit doeleinde - archiveren. Indien andere wettelijke verplichtingen verdere bewaring opleggen (zoals inzake bewaring van facturen), zullen wij uiteraard deze wetgeving respecteren.

Maakt Kinepolis mijn persoonsgegevens over aan andere organisaties?

Voor de realisatie van de doeleinden beschreven onder artikel 4, kan Kinepolis zogenaamde "verwerkers" inschakelen. Deze handelen uitsluitend in onze opdracht en zullen uw persoonsgegevens dus enkel kunnen verwerken op onze instructies. We gebruiken bijvoorbeeld leveranciers om marketing-, communicatie-, logistieke en IT-diensten te leveren, om onze service te personaliseren en te optimaliseren, creditcard-transacties en incasso’s te verwerken en fraude bij creditcard-transacties of andere betalingsmethoden te beperken, wedstrijden te organiseren, de aangekochte producten te leveren, onze events mee te organiseren, klantenservice te leveren, schulden in te vorderen, etc.. Het is mogelijk dat deze Leveranciers bij het verlenen van dergelijke diensten toegang krijgen tot uw persoonsgegevens of andere informatie. We geven deze bedrijven alléén toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van hun Diensten. Wij zorgen er ook voor dat deze verwerkers een adequaat beveiligingsniveau verzekeren inzake gegevensbescherming.

Naast het inschakelen van dergelijke “verwerkers” voor de beschreven diensten, delen wij persoonsgegevens die u ons uitdrukkelijk hebt meegedeeld, zoals uw naam, e-mailadres en andere niet-geautomatiseerde gegevens, enkel met andere partijen indien we hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebben verkregen tenzij wij daartoe gehouden zijn op grond van een wettelijke bepaling, een verzoek van een overheidsinstantie of een rechterlijke uitspraak.

Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan en delen met ondernemingen binnen de Kinepolis groep, die naargelang het geval als verwerker of gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke aanzien zullen worden.

Worden persoonsgegevens doorgegeven naar landen die geen gelijkaardige bescherming van persoonsgegevens garanderen?

Kinepolis verzamelt uw gegevens in haar databases en streeft ernaar die gegevens op marktconforme wijze te beschermen tegen enige wijziging, verlies of onrechtmatig gebruik. Voor zover persoonsgegevens buiten de Europese Unie worden verwerkt, zorgen wij er via contractuele of andere maatregelen voor dat die gegevens daar een passend beschermingsniveau genieten vergelijkbaar met de bescherming die zij in de Europese Unie zouden genieten, conform de Europese regelgeving.

Welke rechten kan ik uitoefenen aangaande mijn persoonsgegevens?

Eenmaal uw gegevens werden verzameld en verwerkt heeft u het recht om inzage te verkrijgen in deze persoonsgegevens, de verbetering te eisen indien deze onjuist zouden zijn en, mits motivering, te vragen de persoonsgegevens te wissen. Er dient wel rekening mee gehouden te worden dat wij niet altijd alle gevraagde persoonsgegevens kunnen verwijderen, bijvoorbeeld wanneer de verwerking ervan noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Daarnaast heeft u ook het recht om te vragen dat de verwerking "beperkt" wordt (in gevallen waar een onmiddellijke verwijdering in uw nadeel zou spelen, worden de persoonsgegevens dan enkel ontoegankelijk gemaakt). Indien u uw actief verschafte persoonsgegevens wenst over te dragen naar een andere dienstverlener is dit ook mogelijk. Dit noemen we het zogenaamde "recht op gegevensoverdraagbaarheid".

Telkens wanneer de verwerking gebaseerd is op een gerechtvaardigd belang van Kinepolis, heeft u het recht tegen deze verwerking bezwaar te maken. Indien uw verzoek gegrond is, zal Kinepolis de verwerking van uw persoonsgegevens staken, tenzij wanneer de verwerking van de persoonsgegevens bijvoorbeeld verband houdt met het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering (bijvoorbeeld het indienen van een verzoek bij een rechtbank).

Daar waar de verwerking gebaseerd is op uw toestemming, heeft u steeds het recht om deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór deze intrekking.

Tot slot hebt u altijd het recht om, zonder dat u daarvoor een reden moet opgeven, bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden.

Hoe kan ik deze rechten concreet uitoefenen?

U kan deze rechten uitoefenen door het verzenden van een e-mail naar privacyB2B@kinepolis.be. U zal de voorzijde van uw identiteitskaart dienen mee te sturen, om zo uw identiteit te bewijzen. Dit doen wij om uw persoonsgegevens te beveiligen, onder andere om te verzekeren dat derden geen inzage krijgen in uw persoonsgegevens.

Kan Kinepolis wijzigingen aanbrengen aan dit Privacy Beleid?

Dit Privacy Beleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd, onder meer om deze aan te passen aan een gewijzigde dienstverlening of aan de wijzigingen in de wettelijke en reglementaire vereisten. Wij raden u dan ook aan op geregelde tijdstippen de laatste versie van dit Privacy Beleid te raadplegen op onze website.

Wie kan ik contacteren bij onduidelijkheden of eventuele klachten?

U kan voor algemene vragen of opmerkingen in verband met uw persoonsgegevens die geen betrekking hebben op de uitoefening van uw rechten zoals hierboven vermeld onder de punten 8 en 9 met ons contact opnemen door een e-mail te sturen naar dpo@kinepolis.com.

Voor klachten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens door Kinepolis, kan u zich tevens wenden tot de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel / +32 (0)2 274 48 00 / commission@privacycommission.be / www.privacycommission.be.

Combineer met:

CATERING
Advertising
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit aenean euismod bibendum laoreet.Read more
KINEPOLIS FILMKRANT
Advertising
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit aenean euismod bibendum laoreet. Read more
 • kinepolis Antwerpen KULeuven-62

  Zij zijn al overtuigd

  Examens in de bioscoop: KU Leuven vindt partner in Kinepolis

  In juni 2020 beschikte de Antwerpse campus over onvoldoende capaciteit om op een veilige manier examens te organiseren. Kinepolis Antwerpen to the rescue.

 • IMG_9066.jpg

  Zij zijn al overtuigd

  Jaarlijks kinderfeest van BTB-ABVV in Kinepolis Antwerpen

  De Sint trakteert op snoep en film!

 • dift-1.jpg

  Zij zijn al overtuigd

  De Nieuwe Dokken in Gent

  Projectontwikkelaar doet kandidaat-kopers dromen in Kinepolis 

 • Techorama

  Zij zijn al overtuigd

  Techorama: beleving is troef bij één van de grootste IT-events in België.

  Drie dagen, 2.000 gasten, één unieke ervaring .Techorama werkte voor de vierde keer samen met Kinepolis Antwerpen om een onvergetelijk evenement te organiseren. Drie goedgevulde dagen met straffe sprekers, teamwork en een spectaculaire omkadering.

 • Credimo

  Zij zijn al overtuigd

  Credimo Academy: kennis delen tijdens Morning Sessions

  Credimo versterkt de klantrelatie met 150 makelaars bij Kinepolis

  Bekijk de case

 • kinepolis Antwerpen KULeuven-62

  Zij zijn al overtuigd

  Examens in de bioscoop: KU Leuven vindt partner in Kinepolis

  In juni 2020 beschikte de Antwerpse campus over onvoldoende capaciteit om op een veilige manier examens te organiseren. Kinepolis Antwerpen to the rescue.

 • Zij zijn al overtuigd

  Betalen met MasterPass™ = twee gratis filmtickets

  MasterCard en Kinepolis werken goed samen

 • Zij zijn al overtuigd

  Total-tankers genieten meer van films

  Kinepolis-tickets, ideale tool voor klantentrouw

 • Schermafbeelding_2016-07-12_om_16.58.52.png

  Zij zijn al overtuigd

  Bioscooptickets horen steevast in een loyalty programma

  Kinepolis in het Boost Group assortiment van incentives

 • Cine_en_Diner_BE.png

  Zij zijn al overtuigd

  Met Bongo en Cadeaubox naar Kinepolis: yes!

  Belevenisbonnen met bioscoop, een groot succes

 • Header Fuze Tea Case CROP

  Zij zijn al overtuigd

  Fuze Tea zorgt voor extra beleving tijdens Kinepolis On Tour

  Het verhaal van een succesvolle samenwerking

  Bekijk de case

 • kinepolis Antwerpen KULeuven-62

  Zij zijn al overtuigd

  Examens in de bioscoop: KU Leuven vindt partner in Kinepolis

 • Zij zijn al overtuigd

  Disj laat jonge doelgroep proeven

  Sampling voor 3.000 Kinepolis-bezoekers

 • Zij zijn al overtuigd

  Groot en fun publiek, perfecte locatie bij Kinepolis

  Bezorg je consument een Pop Media ‘experience’

 • BNP3.jpg

  Zij zijn al overtuigd

  BNP Paribas Fortis, presenting partner ‘Cultuur in de Cinema’

  Staande ovatie voor opera bij Kinepolis

 • Thuisbezorgd_SCENE5_INTO_A_GREAT_TIME_535.jpg

  Zij zijn al overtuigd

  Kinepolis Business past perfect in Takeaway.com strategie

  Adverteren op bioscooptickets: snelweg naar awareness

 • Schermafbeelding_2016-07-12_om_16.58.52.png

  Zij zijn al overtuigd

  Techorama: beleving is troef bij één van de grootste IT-events in België.

  Drie dagen, 2.000 gasten, één unieke ervaring .Techorama werkte voor de vierde keer samen met Kinepolis Antwerpen om een onvergetelijk evenement te organiseren. Drie goedgevulde dagen met straffe sprekers, teamwork en een spectaculaire omkadering.

 • Zij zijn al overtuigd

  Fuze Tea zorgt voor extra beleving tijdens Kinepolis On Tour.

  Het is op moeilijke momenten, dat je écht het verschil maakt. Zo bezorgden Fuze Tea en Kinepolis Business honderden bezoekers tijdens de paasvakantie een unieke filmervaring, met respect voor de COVID-19-maatregelen.

 • Zij zijn al overtuigd

  Examens in de bioscoop: KU Leuven vindt partner in Kinepolis

  In juni 2020 beschikte de Antwerpse campus over onvoldoende capaciteit om op een veilige manier examens te organiseren. Kinepolis Antwerpen to the rescue.

 • Thuisbezorgd_SCENE5_INTO_A_GREAT_TIME_535.jpg

  Zij zijn al overtuigd

  Credimo Academy: kennis delen tijdens Morning Sessions

  Credimo versterkt de klantrelatie met 150 makelaars bij Kinepolis

Organiseer jij binnenkort jouw bedrijfsevent bij Kinepolis Business?

Stel je vraag aan één van onze
B2B Account Managers.

Left-star
Heb je vragen over onze oplossingen? Wil je graag even overleggen? Neem dan contact op met één van onze B2B Account Managers. Zij helpen je graag verder!

Ben je benieuwd naar het
kostenplaatje van jouw event?

right-star
Ben je helemaal klaar om erin te vliegen? Vraag dan hier vrijblijvend een offerte aan voor jouw evenement. We overlopen graag alle mogelijkheden samen met jou.

Ervaar zelf de impact van de Kinepolis-bioscoopvouchers.

Stel je vraag aan één
van onze B2B Account Managers.

Left-star
Heb je vragen over onze vouchers? Wil je graag even overleggen? Neem dan contact op met één van onze B2B Account Managers. Zij helpen je graag verder!

Bestel je bioscoopvouchers in
onze handige webwinkel.

right-star
Ben je helemaal overtuigd van onze bioscoopvouchers als relatiegeschenk? Je kan zelf je bestelling plaatsen in onze B2B-webshop. Snel, gemakkelijk én veilig.

Zet jij binnenkort jouw bedrijf in de kijker in één van onze bioscopen?

Stel je vraag aan één van
onze B2B Account Managers.

Left-star
Heb je vragen over de mogelijkheden? Wil je graag even overleggen? Neem dan contact op met één van onze B2B Account Managers. Zij helpen je graag verder!

Klaar om je merk in de
verf te zetten in onze bioscopen?

right-star
Zit jouw doelgroep in onze zalen? Vraag dan hier vrijblijvend een offerte aan voor jouw campagne. We overlopen graag alle mogelijkheden samen met jou.

Organiserez-vous votre prochain évènement d'entreprise chez Kinepolis Business ?

Posez votre question à l'un de nos
B2B Account Managers.

Left-star
Avez-vous des questions sur nos solutions ? Envie de nous soumettre vos idées ? Contactez l'un de nos B2B Account Managers. Ils se feront un plaisir de vous aider !

Êtes-vous curieux de savoir
quel budget prévoir ?

right-star
Vous êtes prêt à vous lancer ? Demandez un devis gratuit pour votre évènement ici. Nous nous ferons un plaisir de vous présenter toutes les possibilités.

Découvrez par vous-même l'impact des chèques-cinéma Kinepolis.

Posez votre question à l'un de nos
B2B Account Managers.

Left-star
Avez-vous des questions sur nos chèques ou voulez-vous en parler avec l'un de nos B2B Account Managers ? Contactez-les, ils se feront un plaisir de vous aider !

Commandez vos chèques-cinéma dans
notre notre webshop convivial.

right-star
Vous êtes convaincu du potentiel de nos chèques-cinéma comme cadeau d’affaires ? Passez votre commande dans notre webshop B2B. Rapide, facile et sûr.

Songez-vous à mettre en vedette votre entreprise dans l'un de nos cinémas ?

Posez votre question à l'un de
nos B2B Account Managers.

Left-star
Avez-vous des questions sur nos différentes formules ? Envie de nous soumettre vos idées ? Contactez l'un de nos B2B Account Managers. Ils se feront un plaisir de vous aider !

Prêt à promouvoir votre marque
dans nos cinémas ?

right-star
Votre groupe cible correspond au profil de nos visiteurs ? Demandez un devis gratuit pour votre campagne ici. Nous nous ferons un plaisir de vous présenter toutes nos formules.

Meer lezen?

Kinepolis, meer dan alleen cinema

Ontdek onze troeven Read more

over-kenipolis-img.png

Een draaiboek maken voor je evenement: tips, checklist en template

Lees meer Read more

De meest gestelde vragen over bioscoopvouchers

Lees meer Read more

Blijf op de hoogte