Algemene voorwaarden
kinepolis_mood_103.jpg

Algemene voorwaarden

Onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden regelen het gebruik van de diensten van de website www.business.kinepolis.be , evenals van alle informatie en materiaal die erop beschikbaar zijn (hierna: de "Website"), die Kinepolis Group nv (hierna: "Kinepolis") ter beschikking stelt van de internetgebruikers.

1.1. Website

Het gebruik van de Website geeft u de hoedanigheid van gebruiker ervan en houdt de algehele aanvaarding in van ieder en elke van de voorwaarden vervat in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden in de versie gepubliceerd door Kinepolis op het ogenblik dat de gebruiker gebruik maakt van de Website.  Bijgevolg dient de gebruiker onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen iedere maal hij zich voorneemt de Website te gebruiken, aangezien deze intussen gewijzigd kunnen zijn.

[Het gebruik van bepaalde aan de gebruikers op de Website aangeboden diensten is onderworpen aan bepaalde bijzondere voorwaarden die, naargelang het geval, huidige Algemene Gebruiksvoorwaarden vervangen, vervolledigen en/of wijzigen.  Daarom dient de gebruiker eveneens de overeenstemmende bijzondere voorwaarden grondig te lezen voor het gebruik van voornoemde diensten.]


Om gebruik te maken van de verleende diensten van de Website dienen minderjarige gebruikers vooraf de toestemming van hun ouders, leraars of wettelijke vertegenwoordigers te hebben bekomen.  De volledige verantwoordelijkheid bij het bepalen tot welke websites en  inhoud ervan de minderjarigen zich toegang mag verschaffen ligt bij de meerderjarigen aan wiens zorg ze zijn toevertrouwd.

 
1.2. Privacy en bescherming van persoonlijke gegevens

Op de Kinepolis website kunt u toegang krijgen tot het bericht m.b.t. privacy van de Website.  Dit bericht m.b.t. privacy houdt de bepalingen en voorwaarden in onder dewelke Kinepolis op automatische wijze kan overgaan tot het verwerken van de persoonlijke gegevens die u verschaft aan Kinepolis door toegang te hebben tot bepaalde diensten of inhouden beschikbaar op de Website.

 
1.3. Inhoud Website

De informatie op deze Website ter beschikking gesteld aan de gebruikers wordt voor informatieve en commerciële doeleinden.

Kinepolis zal alles in het werk stellen om op regelmatige wijze de informatie die op de Website beschikbaar is, te controleren en up to date te houden. Kinepolis kan echter niet de juistheid of de rechtsgeldigheid garanderen van de informatie die zich op de Website bevindt en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een drukfout of enige andere fout of onnauwkeurigheid die invloed heeft op de inhoud van de Website.

Kinepolis biedt evenmin enige garantie omtrent de geschiktheid van de informatie in de documenten en materialen, in welke vorm dan ook of voor welk doel dan ook. Alle documenten, informatie en materialen worden in de huidige toestand geleverd, zonder enige garantie, noch uitdrukkelijk, noch impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, alle impliciete garanties betreffende verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doeleinde, het eigendomsrecht of de wettigheid/rechtsgeldigheid.

Kinepolis garandeert de beschikbaarheid of continuïteit van de werking van de Website niet, noch van de aangeboden diensten op de Website.  Eveneens controleert of garandeert Kinepolis niet dat er geen virus of ander element in de inhoud van de Website voorkomt die tot wijzigingen in uw computersysteem (software en hardware) kunnen leiden of in de elektronische documenten en opgeslagen bestanden op uw computersysteem.  Kinepolis staat niet in voor de wettigheid, betrouwbaarheid of het nut van de inhoud beschikbaar op de Website.

In de hypothese dat informatie over een product, zoals de prijs van dat product, op de Website, om welke reden dan ook, verkeerd zou zijn weergegeven, houdt Kinepolis zich het recht voor een bestelling van dergelijk product te weigeren of te annuleren, ongeacht of de bestelling al dan niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een bevestiging of de prijs van het product al dan niet werd gedebiteerd via een kredietkaart. Indien de prijs werd gedebiteerd, zal Kinepolis het gedebiteerde bedrag crediteren op de rekening van de kredietkaart. Wanneer het product dat door Kinepolis werd verzonden niet overeenstemt met de beschrijving op de Website, kan de klant enkel het product terugzenden aan Kinepolis en hiervoor terugbetaling vragen.

Niet alle diensten zijn beschikbaar in alle geografische gebieden.

 
1.4. Verantwoordelijke Website
De verantwoordelijke van de Website is Kinepolis Group nv
Moutstraat 132-146, 9000 Gent,
HR Brussel 622 315,
BTW-nummer 415.928.179
Telefoon: 0032 (0)09 241 00 00
Fax: 0032 (0)09 241 00 01
E-mail:  business@kinepolis.com

 
1.5. Aansprakelijkheidsbeperking

Kinepolis biedt geen garantie omtrent het functioneren van de Website en kan, onverminderd toepasselijke normen, niet aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik of de onmogelijkheid van gebruik dat van de Website wordt gemaakt noch voor enige schade, directe en indirecte, voortvloeiend uit het gebruik of de onmogelijkheid van gebruik van de Website, en meer algemeen voor elke gebeurtenis die verband houdt met de site en/of elke site van derden. De aansprakelijkheid van Kinepolis kan in het bijzonder niet worden ingeroepen bij gehele of gedeeltelijke piraterij of niet-toegelaten toegang van de Website en de schade die deze piraterij kan berokkenen.

Kinepolis behoudt zich het recht voor om, als zij dat wenst, de Website te wijzigen, tijdelijk of permanent te schorsen, zonder voorafgaande kennisgeving of zonder recht op enige schadevergoeding. Kinepolis kan niet aansprakelijk gesteld worden voor geen enkele wijziging, onderbreking of schorsing van de site.

 
1.6. Gebruik van de Website

Alle gebruikers die zich toegang verschaffen tot de Website verplichten zich ertoe deze conform de wet en onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden te gebruiken, en in overeenstemming met de moraal, de goede zeden en de openbare orde.

Daarom zullen de gebruikers geen gebruik mogen maken van de diensten of inhouden (zoals, zonder dat deze opsomming volledig is: teksten, foto's, grafieken, tekeningen, iconen, software, links, klank, audiovisuele inhoud etc., evenals van het grafisch ontwerp en de broncodes) beschikbaar op de Website met een doel dat onwettig, verboden, immoreel of tegen de goede zeden of openbare orde ingaat, of zonder dat dit gebruik de gelijk welke rechten van gelijk welke derde kan schade.  De gebruikers zullen zich onthouden inhouden te bekomen of proberen te bekomen door het gebruik van andere middelen of procedures dan deze die hiertoe ter beschikking gesteld zijn of aangeduid zijn op de Website.

 
1.7. Links

Deze Website kan links bevatten naar websites die worden beheerd door derden.  De installatie van deze links heeft als enig doel de gebruikers de toegang tot informatie, inhouden en diensten beschikbaar op Internet te vergemakkelijken.

Kinepolis oefent geen enkele controle uit over de voornoemde gelinkte websites en wijst elke aansprakelijkheid af met betrekking tot alle informatie, materiaal of inhouden die erop zijn te vinden zijn, hun werking, beschikbaarheid, kwaliteit, wettigheid, betrouwbaarheid of nut, en wijst tevens elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot de links die deze websites naar andere websites leggen.

Het feit dat een link wordt gecreëerd naar de website van een derde betekent niet dat Kinepolis enige goedkeuring of garantie verleent met betrekking tot de exactheid en/of betrouwbaarheid van de informatie die op de website van derden kan worden gevonden of enige andere kwaliteitsgarantie en impliceert evenmin enige samenwerking tussen Kinepolis en de verantwoordelijken van deze websites.

De Website voorziet u van de links van de handelaren bij de Kinestore en verschillende links doorheen de hele Website. Echter, iedere individuele handelaar die deelneemt aan Kinestore is verantwoordelijk voor het instellen en uitleggen van hun eigen beleidsregels op het gebied van verzenden, retournering, veiligheid en overige zaken die van toepassing zijn op het winkelen in hun winkels en op de aanschaf van hun producten. De diensten en producten die een handelaar in de Kinestore verkoopt worden niet door Kinepolis gegarandeerd, gewaarborgd of ondersteund, en Kinepolis draagt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de kwaliteit of het funktioneren van producten of diensten die aan u worden verkocht door een handelaar. De aankoop van een product of een dienst van een handelaar via de Kinestore is een transactie die uitsluitend tussen u en die aanbieder plaatsvondt, en alle vragen of geschillen die u mocht hebben in verband met betreffende producten of diensten dienen rechstreeks voorgelegd te worden aan de verantwoordelijke handelaar.

Sites die niet tot Kinepolis behoren, kunnen vrij linken naar de homepagina' van de Kinepolis Website en subsites. Concreet gaat het om volgende URL's:
www.kinepolis.be (KINEPOLIS GROUP)
www.kinepolis.be/scholen (KINEPOLIS SCHOLEN)
www.kinepolis.com/investors (KINEPOLIS INVESTOR RELATIONS)

De links vermelden telkens de naam van de bewuste titel.
Steeds wordt de gebruiker direct naar de Kinepolis Website gelinkt. Kinepolis staat niet toe dat de pagina's bijvoorbeeld in een frame van een andere site verschijnen. Niettemin kunnen de pagina's steeds geopend worden in een nieuw venster.

 

1.8. Intellectuele eigendomsrechten

De Website is een originele creatie waarvan zowel de inhoud als de structuur beschermd worden door het auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten. Ook de op deze Website gebruikte illustraties, logos, tekeningen, beelden, geluiden en ander materiaal worden door het auteursrecht beschermd. Alle handelsmerken, merknamen of bedrijfsnamen waarnaar hierin wordt verwezen zijn of kunnen de handelsmerken of geregistreerde handelsmerken zijn van de desbetreffende eigenaars.  Daarom kan hieronder niet begrepen worden dat het gebruik of de toegang tot de Website en/of tot haar diensten de gebruiker enig recht geven op de geciteerde merken, handelsmerken en/of bijzondere merktekens.

Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen, verspreiding van het geheel of van een gedeelte van de Website, creatie van links naar de Website, in welke vorm of op welke manier dan ook -elektronisch, mechanisch of anders- zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door de eigenaar van het auteursrecht. Elke inbreuk op dit verbod kunnen burgerrechtelijke of strafrechtelijke rechtsvorderingen met zich meebrengen.

Deze Website is uitsluitend bestemd voor gebruik voor persoonlijke, niet-commerciële, en niet-politieke doeleinden.

 
1.9. Promoties

Alle promoties die op de Website worden aangeboden worden voorgesteld onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten en diensten. Alle aangeboden promoties kunnen op elk ogenblik worden gewijzigd of ingetrokken zonder voorafgaande verwittiging.

 
1.10. Duur en beëindiging

Het verlenen van toegang tot de Website en van de verdere diensten is, in principe, van onbepaalde duur.  Kinepolis kan niettemin de toegang tot de Website beëindigen of opschorten en/of van enige diensten die hierop aangeboden worden op elk moment.

 

1.11. Informatie

U kan met ons contact opnemen door een e-mail te sturen naar business@kinepolis.com of door te schrijven naar Kinepolis Group, Ter attentie van Internet Verantwoordelijke, Moutstraat 132-146, 9000 Gent, België.

Kinepolis maakt geen aanspraak op eigendomsrechten op materiaal dat u aan Kinepolis per e-mail of op andere wijze meedeelt, zoals er zijn vragen, opmerkingen, suggesties.
Door de mededeling openbaar te maken, te uploaden, in te voeren, te verzenden, geeft u Kinepolis het recht uw inzending te gebruiken in verband met haar activiteiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het recht om uw uiting te publiceren, verspreiden, kopiëren, aanpassen, vertalen, bewerken, wijzigen, alsmede uw naam bekend te maken in verband met uw inzending. Kinepolis behoudt zich het recht voor om uw mededelingen al of niet op de Website te publiceren, ze te wijzigen, aan te passen, of te vertalen in om het even welke taal, ze on line te bewaren of ze op elk moment te wissen, zonder u vooraf in kennis te stellen. Ideeën, concepten, know how, vervat in dergelijke mededelingen kunnen eveneens door Kinepolis aangewend worden voor enig doel, bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van specifieke producten en diensten. Voor het gebruik van de teksten die u ons heeft overgemaakt, zoals hier bepaald, krijgt u geen recht op het ontvangen van een vergoeding.

Door uw opmerkingen openbaar te maken, te uploaden, in te voeren, of in te dienen, garandeert en verklaart u dat u alle rechten met betrekking tot deze opmerkingen bezit, dan wel dat u deze anderszins beheerst, zoals die hierin beschreven zijn, met inbegrip van, maar niet beperkt tot alle rechten die noodzakelijk zijn om uitingen openbaar te maken, weer te geven, te uploaden, in te voeren of in te dienen.

 

1.12. Toepasselijke wetgeving en rechtsbevoegdheid

De toegang tot en het gebruik van de Website worden beheerst door de toepasselijke Belgische Wetgeving. De rechtbanken van Brussel zullen exclusieve rechtsbevoegdheid hebben omtrent elk geschil dienaangaande.

 
1.13. Vrijwaring van de rechten van Kinepolis

Kinepolis zal haar rechten op elk ogenblik vrijwaren via alle wettelijke middelen binnen haar bereik en zal niet aarzelen de gerechtelijke en buitengerechtelijke vorderingen in te stellen die daartoe passend zijn.

 
1.14. Copyrightinformatie

Copyright © Kinepolis Group
Alle rechten voorbehouden.

Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk zijn verleend zijn voorbehouden.

Combineer met:

CATERING
Advertising
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit aenean euismod bibendum laoreet.Read more
KINEPOLIS FILMKRANT
Advertising
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit aenean euismod bibendum laoreet. Read more
 • IMG_9066.jpg

  Zij zijn al overtuigd

  Jaarlijks kinderfeest van BTB-ABVV in Kinepolis Antwerpen

  De Sint trakteert op snoep en film!

  Bekijk de case

 • Event_EverybodyHappy_filmzaal.jpg

  Zij zijn al overtuigd

  Hoe kaart je een ‘hot’ thema aan als burn-out?

  Kinepolis presenteert instapklaar concept voor HR-event

  Bekijk de case

 • dift-1.jpg

  Zij zijn al overtuigd

  De Nieuwe Dokken in Gent

  Projectontwikkelaar doet kandidaat-kopers dromen in Kinepolis

  Bekijk de case

 • Techorama

  Zij zijn al overtuigd

  Techorama neemt Kinepolis Antwerpen helemaal in

  Positive vibes op congres met 1500 developers/ IT pros en 110 topsprekers

  Bekijk de case

 • Zij zijn al overtuigd

  Betalen met MasterPass™ = twee gratis filmtickets

  MasterCard en Kinepolis werken goed samen

  Bekijk de case

 • Zij zijn al overtuigd

  Total-tankers genieten meer van films

  Kinepolis-tickets, ideale tool voor klantentrouw

  Bekijk de case

 • Schermafbeelding_2016-07-12_om_16.58.52.png

  Zij zijn al overtuigd

  Bioscooptickets horen steevast in een loyalty programma

  Kinepolis in het Boost Group assortiment van incentives

  Bekijk de case

 • Cine_en_Diner_BE.png

  Zij zijn al overtuigd

  Met Bongo en Cadeaubox naar Kinepolis: yes!

  Belevenisbonnen met bioscoop, een groot succes

  Bekijk de case

 • Zij zijn al overtuigd

  Disj laat jonge doelgroep proeven

  Sampling voor 3.000 Kinepolis-bezoekers

  Bekijk de case

 • Zij zijn al overtuigd

  Groot en fun publiek, perfecte locatie bij Kinepolis

  Bezorg je consument een Pop Media ‘experience’

  Bekijk de case

 • BNP3.jpg

  Zij zijn al overtuigd

  BNP Paribas Fortis, presenting partner ‘Cultuur in de Cinema’

  Staande ovatie voor opera bij Kinepolis

  Bekijk de case

 • Thuisbezorgd_SCENE5_INTO_A_GREAT_TIME_535.jpg

  Zij zijn al overtuigd

  Kinepolis Business past perfect in Takeaway.com strategie

  Adverteren op bioscooptickets: snelweg naar awareness

  Bekijk de case

 • Zij zijn al overtuigd

  Trouwe Orange-klanten verdienen gratis filmtickets

  Orange en Kinepolis worden loyalty partners

  Bekijk de case

 • Zij zijn al overtuigd

  Groot en fun publiek, perfecte locatie bij Kinepolis

  Bezorg je consument een Pop Media ‘experience’

  Bekijk de case

 • Zij zijn al overtuigd

  Disj laat jonge doelgroep proeven

  Sampling voor 3.000 Kinepolis-bezoekers

  Bekijk de case

 • Zij zijn al overtuigd

  Disj zet foodpakketten in de vitrine

  Coole afhaalpunten bij Kinepolis

  Bekijk de case

 • Schermafbeelding_2016-07-12_om_16.58.52.png

  Zij zijn al overtuigd

  Bioscooptickets horen steevast in een loyalty programma

  Kinepolis in het Boost Group assortiment van incentives

  Bekijk de case

 • Thuisbezorgd_SCENE5_INTO_A_GREAT_TIME_535.jpg

  Zij zijn al overtuigd

  Kinepolis Business past perfect in Takeaway.com strategie

  Adverteren op bioscooptickets: snelweg naar awareness

  Bekijk de case

bg-img4n.jpg

Ook overtuigd?

Onze medewerkers helpen je maar al te graag verder. Contacteer ons en wij komen binnen de 48 uur terug op je vraag.

Meer lezen?

Kinepolis, meer dan cinema alleen

Ontdek onze troeven Read more

over-kenipolis-img.png

Relatiegeschenken voor klanten en personeel: btw- en fiscaal aftrekbaar?

Lees meer Read more

Een jonge kijk op trends in event marketing

Lees meer Read more

Blijf op de hoogte